Actief risicomanagement

Onafhankelijke monitoring

Om te kunnen garanderen dat uw risicorestricties steeds nageleefd worden, vindt SEI het essentieel dat risicobeheer en portefeuillebeheer gescheiden zijn.

Voor het gehele spectrum van onze beleggingsoplossingen ontwikkelt onze onafhankelijke Risk Management Group risicorichtlijnen en bewaakt RMG risicomaatstaven zoals de tracking error en de bèta (een maatstaf van de volatiliteit). In het kader van dit actieve risicobeperkingsprogramma worden in onze fondsportefeuilles onder meer de gekozen risicotolerantieniveaus en de toegestane afwijkingen van de benchmark voortdurend gecontroleerd.

Het team richt zich op de meest voorkomende risico’s:

  • tussen beleggingscategorieën onderling (als er bijvoorbeeld een hoger dan verwachte correlatie tussen portefeuillecomponenten optreedt); en
  • binnen afzonderlijke beleggingscategorieën (onder meer op basis van de bijdrage per manager aan het portefeuillerisico).
2,000 Risicofactoren Monitoring op

Een systeem van controles en waarborgen zorgt ervoor dat onze portefeuillemanagers:

  • goed inzicht hebben in de risico’s die ze aangaan;
  • hun portefeuilles goed spreiden zodat ze op langere termijn een consistenter rendement bieden;
  • concentratierisico’s uit de weg gaan die ontstaan als de portefeuille voor een groot deel van bij een beperkt aantal managers wordt belegd.

Ons risicobeheer vindt niet alleen op het niveau van afzonderlijke beleggingen en managers plaats, maar ook op beleggingscategorie- en portefeuilleniveau.

Ons risicomodel verklaart de variabiliteit in het rendement van individuele effecten (de onzekerheid die voor de gehele markt geldt). We onderscheiden meer dan 2.000 systematische risicofactoren voor aandelen, vastrentende waarden en alternatieve beleggingen (hedgefondsen, vastgoed en private equity). Met onze benadering kunnen we risico's op een meer geïntegreerde wijze beoordelen.

Legal Note

In het verleden behaalde resultaten geven geen indicatie van de toekomstige performance. Beleggingen in SEI-fondsen hebben in het algemeen een middellange tot lange horizon. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen. Beleggers krijgen mogelijk hun oorspronkelijk inleg niet terug.