De volgende gebruiksvoorwaarden gelden voor deze website en alle toepassingen waartoe u via deze website toegang krijgt.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT, INCLUSIEF DE APPLICATIES WAARTOE U VIA DEZE WEBSITE TOEGANG HEBT (deze website en de onderliggende applicaties waartoe u via deze website toegang hebt worden samen “Website” genoemd). Door het gebruik van deze Website geeft u aan dat u met deze gebruiksvoorwaarden instemt. Als u niet met deze gebruiksvoorwaarden instemt, verzoeken wij u de Website niet te gebruiken. SEI Investments Company samen met haar volle directe en indirecte dochtermaatschappijen (SEI) behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen inzicht, delen van deze voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen, aan te passen, toe te voegen of te verwijderen. Wij verzoeken u regelmatig te controleren of deze voorwaarden zijn gewijzigd.

Geen garantie

SEI heeft deze Website ontwikkeld voor het gemak van onze internetbezoekers. De informatie (inclusief tekst, grafische afbeeldingen en functies) worden 'in de huidige staat' en 'zoals beschikbaar' gepresenteerd zonder expliciete of impliciete garanties inclusief, maar niet beperkt tot impliciete garanties van niet-inbreuk, eigendomstitel, verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. SEI wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor fouten of weglatingen in de informatie en materialen op de Website. Vanwege de aard van het internet kan SEI de vertrouwelijkheid, juistheid of volledigheid van de informatie op deze Website, van informatie die via deze Website wordt verstrekt of van de geschiktheid ervan voor een bepaald doel niet garanderen. Verder is SEI, hoewel het zich naar redelijkheid inspant om technische problemen te voorkomen, niet verantwoordelijk voor een technisch probleem met de Website of met het gebruik van de Website door personen, en is ook niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van deze problemen voor de gebruikers.

Copyright

De gehele inhoud (inclusief de tekst en het 'uiterlijk en gevoel') van deze Website is auteursrechtelijk beschermd door SEI Investments Developments, Inc., of andere externe dienstverleners of is anderszins het exclusieve en bedrijfseigen intellectuele eigendom van SEI. Voor elk commercieel gebruik van deze inhoud is de schriftelijke toestemming van SEI vereist, die haar toestemming geheel naar eigen goeddunken kan onthouden. Alle rechten voorbehouden.

Virussen

Vanwege de duidelijke stijging van de ontwikkelde en verspreide computervirussen die het internet aantasten, wil SEI u waarschuwen voor infecties of besmetting van uw systeem met virussen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle van het internet gedownloade materialen te scannen. SEI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die door dergelijke gevaren wordt veroorzaakt. Vanwege de duidelijke stijging van de ontwikkelde en verspreide computervirussen die het internet aantasten, wil SEI u waarschuwen voor infecties of besmetting van uw systeem met virussen. Het is uw verantwoordelijkheid om alle van het internet gedownloade materialen te scannen. SEI is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor schade of verlies die door dergelijke gevaren wordt veroorzaakt.

Gekoppelde websites / frames / gebruik

Deze Website kan koppelingen (‘links’) naar andere websites bevatten zodat u de verwante informatie en diensten gemakkelijker kunt vinden. SEI onderhoudt geen van deze andere websites en kan ook geen invloed uitoefenen op de organisaties die deze websites onderhouden of de informatie, producten of diensten die deze organisaties aanbieden. Hoewel de informatie van deze organisaties volgens SEI betrouwbaar is, kunnen wij de juistheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel niet garanderen. Daarom wijst SEI uitdrukkelijk elke verantwoordelijkheid af voor de inhoud van deze andere websites, de juistheid van de informatie op deze websites en/of de kwaliteit van de producten of diensten die worden aangeboden door de organisaties die deze websites onderhouden. SEI beveelt deze organisaties of hun producten of diensten op geen enkele wijze aan of keurt deze goed en toegang tot deze websites is dan ook voor eigen risico van de gebruiker. U mag de materialen op deze Website niet framen en/of u mag niet de indruk wekken dat er een verband of goedkeuring tussen ons bestaat, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. U mag kopieën van het materiaal op deze Website uitsluitend voor intern gebruik afdrukken in verband met de diensten die SEI aan u levert en uitsluitend volgens deze voorwaarden. Het volgende is uitdrukkelijk verboden: verkopen, verspreiden, kopiëren, wijzigen, aanpassen, van het materiaal op deze Website inclusief grafische afbeeldingen, tekst, inhoud, logo’s e.d. of soortgelijke activiteiten. Daarnaast is elk onwettig gebruik van deze Website verboden en bent u hiervoor aansprakelijk.

Verantwoordelijkheid van het gebruik van en toezicht op wachtwoorden en cliëntgegevens

Waar van toepassing, krijgt u door het aanvragen en kiezen van een persoonlijk wachtwoord, toegang tot de Website en de hulpmiddelen en informatie die via deze Website beschikbaar zijn en SEI geeft u hierbij een beperkt recht voor het gebruik de Website en de betreffende hulpmiddelen en informatie. SEI kan dit recht op elk gewenst moment intrekken. U erkent dat u wellicht voor het gebruik van deze Website SEI niet-openbare persoonlijke gegevens en andere financiële gegevens over uw huidige of potentiële cliënten ("Cliënten") kunt verstrekken. In dat geval zullen deze gegevens door SEI worden opgeslagen en zijn deze via de Website voor u beschikbaar. U verklaart hierbij dat u alle vereiste toestemmingen hebt om deze gegevens aan SEI te vertrekken en dat alleen u aansprakelijk zult zijn en SEI zult vrijwaren tegen elk claim dat u niet over deze bevoegdheid beschikt. Daarnaast erkent u dat u volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van uw wachtwoord, ongeacht of u daarvoor al dan niet toestemming hebt gegeven en of dit u al dan niet bekend is, en voor de bescherming van uw wachtwoord en u vrijwaart SEI tegen claims met betrekking tot de onbevoegde toegang tot of het onbevoegde gebruik van de Website of andere SEI-systemen inclusief, maar niet beperkt tot claims met betrekking tot onbevoegde toegang, gebruik of diefstal van de gegevens van uw Cliënt door het gebruik van uw wachtwoord.

U stemt ermee in dat u SEI onmiddellijk zult informeren bij alle volgende gebeurtenissen: (a) verlies of diefstal van uw wachtwoord; (b) onbevoegd gebruik van uw wachtwoord of elk onbevoegd gebruik van deze Website; en (c) alle informatie die volgens u de beveiliging van de gegevens van uw Cliënt aantast die via deze website beschikbaar zijn.

Advies over online fraude

SEI zal nooit e-mails versturen waarin cliënten wordt gevraagd persoonlijke gegevens naar ons te sturen via e-mail, websitekoppeling of pop-up-vensters. Elk ongevraagd verzoek om SEI-accountgegevens die u via e-mails, websites of pop-up-vensters ontvangt, dient als frauduleus te worden beschouwd.

Online fraude ontstaat als iemand zich voordoet als een rechtmatig bedrijf om gevoelige persoonlijke gegevens te verkrijgen en vervolgens te gebruiken voor illegale activiteiten met uw bestaande accounts. De meest verspreide online fraudemethoden, vaak "phishing" of "spoofing" genoemd, zijn e-mails, valse websites en pop-up-vensters of combinaties daarvan.

Frauduleuze e-mails zijn vaak als volgt te herkennen:

  • Zij lijken van een rechtmatige, betrouwbare bron afkomstig te zijn. U dient niet op de naam of het adres in het veld "Van" te vertrouwen omdat dit gemakkelijk kan worden gewijzigd.
  • Zij vragen om persoonlijke gegevens. Deze e-mails beweren vaak dat uw gegevens zijn misbruikt of bevroren, of vragen u om uw identiteit te bevestigen.
  • Zij zijn gekoppeld aan valse websites. Deze websites lijken rechtmatig, maar worden in feite gebruikt voor het verzamelen van persoonlijke gegevens voor illegaal gebruik. Ze kunnen een koppeling naar een echte website bevatten om de schijn te wekken dat de koppeling rechtmatig is.
  • Zij bevatten frauduleuze telefoonnummers. Deze telefoonnummers zijn meestal direct gekoppeld aan de fraudeurs. Bel nooit een telefoonnummer in een e-mail dat volgens u verdacht is en controleer grondig alle nummers die u belt. Daarnaast kan een legitiem telefoonnummer zijn opgenomen om de schijn te wekken dat de e-mail van een rechtmatige bron afkomstig is.

U kunt zich als volgt tegen deze frauduleuze e-mails en websites beschermen:

  • Verstrek nooit gevoelige account- of persoonlijke gegevens na een verzoek daartoe per e-mail.
  • Wis verdachte e-mails zonder deze te openen. Als u een verdachte e-mail toch wilt openen, open dan geen bijlagen en klik niet op links in de e-mail.
  • Sla websites met persoonlijke accountgegevens onder Favorieten op en gebruik die koppelingen om direct naar de betreffende websites te gaan.
  • Installeer antivirussoftware en voer regelmatig updates uit.
  • Zorg dat het besturingssysteem van uw computer en webbrowser up-to-date is.

Wijzigingen van de Website

SEI kan de Website zonder mededeling vooraf wijzigen of het materiaal bijwerken. Hoewel SEI zich naar redelijkheid inspant om de informatie op de website zo actueel mogelijk te houden, is SEI niet verplicht om informatie binnen een bepaalde periode bij te werken of te corrigeren. SEI is niet verantwoordelijk voor informatie van derden, ongeacht of de informatie onderdeel uitmaakt van deze Website, zich in een gekoppelde website bevindt of informatie over ons is die op een andere website dan deze website wordt verstrekt.

RSS Feeds

Via de Website kunt u toegang hebben tot SEI’s standaard RSS-lezer, waarmee u toestemming zou kunnen hebben om zgn. RSS-feeds aan de Website toe te voegen. Indien van toepassing, en als u kiest om RSS een feed toe te voegen die op de Website toegankelijk is, stemt u hierbij in met het volgende: (1) u zult alle gebruiksvoorwaarden en andere voorwaarden naleven die van toepassing zijn op de RSS-feed en/of inhoud die via die RSS-feed toegankelijk is; en (2) u zult SEI verdedigen tegen en vrijwaren van alle claims, schade, kosten en onkosten (inclusief, maar niet beperkt tot redelijke advocaatskosten) (samen “Verliezen” genoemd) die voortvloeien uit of betrekking hebben op uw gebruik van of toegang tot een RSS-feed of de inhoud die via deze RSS-feed toegankelijk is, inclusief, maar niet beperkt tot uw schending van de voorwaarden die van toepassing zijn op de RSS-feed of de inhoud die via die RSS-feed toegankelijk is. Daarnaast erkent u en stemt u ermee in dat SEI, als SEI geheel naar eigen goeddunken van mening is dat een RSS-feed die u hebt geprobeerd om toe te voegen of hebt toegevoegd aan de Website, aanstootgevend of anderszins ongepast is, de RSS-feed van de Website mag verwijderen. Ongeacht het bovenstaande is SEI niet verantwoordelijk voor het toezicht op RSS-feeds die aan de Website zijn toegevoegd en de beslissing van SEI om een RSS-feed niet van de Website te verwijderen, mag niet worden uitgelegd als acceptatie door SEI van de betreffende RSS-feed of de inhoud die via deze RSS-feed toegankelijk is. SEI kan op elk gewenst de toegang tot de RSS-leesfunctie van de Website opschorten of beëindigen.

Privacy

Raadpleeg onze Privacyverklaring.

Beperking van aansprakelijkheid

In geen enkel geval inclusief, maar niet beperkt tot nalatigheid, is SEI aansprakelijk voor directe of indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van, of het niet kunnen gebruiken van, de materialen op deze Website, zelfs als wij of onze erkende vertegenwoordigers over de mogelijkheid van deze schade zijn geïnformeerd. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid van SEI ten opzichte van u voor alle schade, verliezen en rechtsvorderingen (ongeacht of deze op een contract, onrechtmatige daad of anders zijn gebaseerd) hoger zijn dan het bedrag dat u eventueel hebt betaald voor toegang tot deze Website. U bent uitsluitend verantwoordelijk voor uw beslissing om deze Website te gebruiken. U zult SEI vrijwaren van alle claims, schade, aansprakelijkheid en/of kosten die betrekking hebben op het gebruik van deze Website door u of uw tussenpersonen.

Jurisdictie

Deze Website valt in elk opzicht onder de wetten van het Gemenebest van Pennsylvania. Alle geschillen of rechtszaken zullen worden ingediend bij en opgelost door de rechtbanken in Pennsylvania. Bij beëindiging van dienstverband of contractuele realtie moet u alle materialen of kopieën van materialen vernietigen die u van deze Website hebt verkregen.

Leeftijd en verantwoordelijkheid

U verklaart dat u beschikt over de wettelijke meerderjarigheid die vereist is voor het gebruik van deze Website en voor het aangaan van wettelijke verplichtingen voor elke aansprakelijkheid die vanwege het gebruik van deze Website voor u kan ontstaan. U stemt ermee in dat u financieel verantwoordelijk bent voor al het gebruik van deze Website door u en door degenen die uw inloggegevens gebruiken, inclusief serviceproviders die gegevens verzamelen en die u toestemming hebt gegeven voor toegang tot uw gegevens.

Beëindiging van toegang

SEI behoudt zich het recht voor, geheel naar eigen goeddunken en zonder u vooraf te hoeven informeren, uw toegang tot deze Website te beëindigen vanwege overmatig gebruik of misbruik van deze Website.

Feedback

Hoewel wij reacties van onze gewaarde klanten waarderen en om eventuele misverstanden te voorkomen, dient u te begrijpen dat alles dat u naar ons stuurt inclusief ideeën, suggesties, voorstellen etc., ons eigendom zal worden zonder recht op vergoeding en u doet hierbij afstand van enige aanspraken hieromtrent.

Deze website wordt onderhouden en deze informatie wordt verstrekt door SEI Investments (Europe) Limited (FCA # 191713) en SEI Investments Unit Trust Management (UK) Limited (FCA # 196314), 4th Floor, Time & Life Building 1 Bruton Street, London W1J 6TL. Beide bedrijven zijn erkend door en vallen onder de regels van Financial Conduct Authority (“FCA”). Nadere informatie over de FCA kunt u vinden op hun website: www.fsa.gov.uk.

Raadpleeg onze meest recente volledige prospectus (met o.a. informatie over het gebruik van derivaten en de risico’s die verbonden zijn met het gebruik van afgeleide instrumenten), vereenvoudigde prospectus en de laatste jaarverslagen of tussentijdse verkorte verslagen voor meer informatie over onze fondsen. Voor deze informatie kunt u contact opnemen met uw financiële adviseur of met de hierboven aangegeven contactpersonen.

SEI Investments (Europe) Limited fungeert als een distributeur van bepaalde, in Ierland gevestigde fondsen, waaronder The SEI Global Master Fund plc, The SEI Global Investment Fund plc, The SEI Global Asset Fund plc, The SEI Islamic Investments Fund plc en The SEI Global Investments Trust. Afgezien van The SEI Global Investments Trust, dat een niet-ICBE-fonds is, zijn de andere fondsen ICBE-fondsen die in Ierland zijn gevestigd en onder de regels van de Irish Financial Services Regulatory Authority (“IFSRA”) vallen. SEI Investments (Europe) Limited fungeert ook als een distributeur voor een in het VK gevestigd Unit Trust, die wordt erkend door en onder de regels van de FCA valt. Alle deze fondsen worden gezamenlijk “SEI Fondsen” genoemd.

Overal in dit bericht wordt naar SEI Investments (Europe) Ltd en SEI Investments – Unit Trust Management (UK) Ltd verwezen als “SEI”. Al onze producten en diensten en die van andere aan SEI gelieerde bedrijven vallen onder de voorwaarden en disclaimers van de toepasselijke overeenkomst die voor hun gebruik gelden. Dit bericht moet door de gebruiker wordt gelezen samen met alle voorwaarden en disclaimers die op de pagina’s van deze Website worden vermeld.

De informatie, materialen en inhoud op de pagina’s van deze Website kunnen op elk gewenst moment en zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. De inhoud van deze Website kan onjuistheden bevatten op het moment dat een gebruiker toegang krijgt.

Deze Website is uitsluitend gericht op, en bestemd voor gebruik door, inwoners van het Verenigd Koninkrijk. Deze Website is niet bedoeld voor iemand in een jurisdictie waar (vanwege de nationaliteit of woonplaats van die persoon of anderszins) de publicatie of beschikbaarheid van dit materiaal verboden is. Personen waarvoor deze verboden gelden, mogen in geen enkel opzicht op deze informatie vertrouwen.

Hierbij worden geen effecten aangeboden. Ontvangers van de informatie op deze Website die van plan zijn aandelen van een SEI-Fonds te kopen, worden eraan herinnerd dat een dergelijke transactie alleen op basis van de informatie in de prospectus kan worden uitgevoerd. Dit materiaal geeft een visie op de marktsituatie op een bepaald tijdstip en is niet bedoeld als voorspelling van toekomstige gebeurtenissen of een garantie van toekomstige resultaten. De lezer mag niet op deze informatie vertrouwen als onderzoeksresultaten of beleggingsadviezen voor de fondsen of een specifiek aandeel en de informatie mag ook niet worden opgevat als een advies om effecten, inclusief futurescontracten, te kopen of te verkopen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

Beleggingen in de diverse SEI-fondsen zijn bedoeld als beleggingen op lange termijn. De waarde van een belegging en de eventuele daarmee verbonden inkomsten, kan stijgen en dalen. Het is mogelijk dat beleggers het bedrag van de oorspronkelijke belegging niet terugkrijgen. Ook kan deze belegging niet voor iedereen geschikt zijn. Als u twijfelt of een belegging voor u geschikt is, dient u deskundig advies in te winnen.

Als de belegging in de beginjaren wordt verkocht, zal deze mogelijk niet de volle inleg opleveren. Naast de normale risico’s die verbonden zijn met beleggen in aandelen, bestaat bij internationale beleggingen het risico van kapitaalverlies door ongunstige valutaschommelingen, verschillen in algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen of economische of politieke instabiliteit in andere landen. Beleggingen die sterk op bepaalde markten zijn gericht en kleinere bedrijven hebben meestal een hogere volatiliteit. Producten van bedrijven waarin technologiefondsen beleggen, kunnen aan grote concurrentie en snelle veroudering onderhevig zijn.

SEI-fondsen kunnen afgeleide instrumenten zoals futures, termijncontracten, opties, swaps, contracts for difference, kredietderivaten, caps, floors en valutatermijncontracten toepassen. Deze instrumenten kunnen worden gebruikt als hedging en/of beleggen.